จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ภายใต้รูปแบบงาน ประเด็น “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา”มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บึงราชชนก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา”เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
นายชัชพงษ์ กล่าวว่า ด้วย องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและ ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามกฎระเบียบของสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
นายชัชพงษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้รูปแบบงาน ประเด็น “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา” ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ บึงราชชนก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันเยาวชน และนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น การแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การออกบูธทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562” จำนวน 1 รายเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562” จำนวน 12 ราย
“ทั้งนี้ วันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ขอให้เยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกได้แสดงพลังของตนเอง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญ ซึ่งวัยเยาวชนเป็นวัยที่มีพลัง กล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามคำขวัญวันเยาวชนที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

แสดงความคิดเห็น