ปล่อยกู้ปลอดดอก 28.2 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ทำเกษตรรอบใหม่

วันที่ 27 ก.ย.62  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประชุมชี้แจงความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลผู้ประสบภัย โดยนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงโครงการฯ หลักเกณฑ์การให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้าน พืช สัตว์ ทุนฟื้นฟูอาชีพ การปรับปรุงบำรุงดิน และการวางแผนการปลูกพืชที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล สร้างขวัญกำลังให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด จำนวน 250 ราย
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายและอยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์กู้ยืมไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อรายละ ไม่เกิน 20,000 บาท โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์นำไปช่วยฟื้นฟูอาชีพสมาชิกหลังน้ำลด รวม 8 แห่ง จำนวน 28,200,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
ด้าน นางนวลจันทร์ มณีธรรม สมาชิกสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เล่าว่า ตนเองอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ทำการเกษตร ทั้งหมด 73 ไร่ 2 งาน แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพด จำนวน 5 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 47 จำนวน 7 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 23 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 38 ไร่ จากเหตุการณ์อุกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร นาน 5 วัน ส่งผลทำให้แปลงข้าวโพดที่ปลูกไว้ ซึ่งมีอายุประมาณ 75 วัน ได้รับความเสียหายทั้งหมด และพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนได้รับความเสียหาย
ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้เข้ามาสำรวจข้อมูล และแจ้งข่าวว่ามีเงินทุนสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำมาให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยกู้ยืมรายละ ไม่เกิน 20,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี ทำให้ตนเองและเพื่อนสมาชิกที่ได้ทราบข่าว คลายความกังวลใจเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ โดยตนเองจะได้นำเงินที่กู้ยืมนี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นทุนทำการเพาะปลูกพืชในรอบใหม่ ต่อไป
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น