พิธีรับมอบตำแหน่งผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้มีการประกอบพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.สุปัญญา วิไรรัตน์ ผบ.บชร.ที่ 3 (เก่า) ไปดำรงตำแหน่ง ผบ.มทบ.ที่ 310 พร้อมโปรดกล้าให้ พล.ต.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.ที่ 3 (ใหม่) มารับตำแหน่งหน้าที่แทนนั้น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ สนองพระเดชพระคุณให้เต็มกำลังความสามารถ ตลอดทั้งให้ความร่วมมือร่วมใจตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยจะปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็ง อย่างเต็มกำลังและความสามารถ ตลอดทั้งจะยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งกว่าชีวิตจะหาไม่โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวง สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ และปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็น ขจัดทุกข์ภัยให้แก่ปวงประชาราษฎร์ นานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์และเรืองลือ พระเกียรติก้องขจรไกล ซึ่งจะขอน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อส่วนร่วมและประเทศชาติตลอดไป

แสดงความคิดเห็น