ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ-ประกวดภาพถ่าย “Life and nature -นานาจิตตัง”

 

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์การจัดโครงการ กิจกรรมและนำองค์ความรู้จากการถ่ายภาพ การลงพื้นที่ถ่ายภาพในสถานที่จริงในชุมชน ถ่ายทอดสู่การนำเสนอผลงานการจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบงาน ให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานและเข้าร่วมกิจกรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้มองเห็นว่าหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาจะมองเห็นทิศทางถึงความถนัด นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ สำหรับการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “Life and nature ชีวิตและธรรมชาติ” และ “นานาจิตตัง” ในครั้งนี้ เป็นการประกวดและจัดแสดงผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และผลงานของอาจารย์นำมาแสดง และยังเป็นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพและได้นำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน และถ่ายภาพจากหัวข้อที่มีการจัดประกวดแข่งขันจริงนำมาเป็นโจทย์ ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และหลักการถ่ายภาพ และนำมาจัดนิทรรศการ ต้องมีการวางแผน การทำงานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นทางแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และความรู้ระหว่างนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนที่มีใจรักในการถ่ายภาพอีกด้วย ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4

โดยมี ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร และ อาจารย์ธัญวดี กำจัดภัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มาของหัวข้อการจัดงานในครั้งนี้ “Life and nature ชีวิตและธรรมชาติ” มีแนวคิดมาจากชีวิตของมนุษย์เรา ซึ่งอาศัยอยู่กับธรรมชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของชีวิต ผ่านภาพถ่ายออกมา ส่วน “นานาจิตตัง” คือเส้นบาง ๆ ระหว่างงานศิลปะกับความบ้า ผ่านมุมมองของภาพถ่ายในแง่มุมหลากหลายมิติของความคิดมนุษย์ ถักทอร้อยเรียงสอดประสานอย่างลงตัว การจัดการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายเดชชาติ มั่นหมาย ชื่อภาพ สายน้ำแห่งชีวิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปิยะนันท์ ขันติวงษ์ ชื่อภาพ วันเวลาแห่งการเติบโต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวอชิรญา คิดศรี ชื่อภาพ ความสุขที่ได้จากการสัมผัสธรรมชาติ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 2–4 ตุลาคม 2562 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

//////

ฤทัยกัญญา ชูทอง/ข่าว คธาเพชร สุทธิ/ภาพ

แสดงความคิดเห็น