ผู้ว่าฯเตรียมอุทธรณ์ป.ป.ช.ประเมินพิษณุโลกติด F ระบบประเมินผิดพลาดมีคะแนนหายไป

ผวจ.พิษณุโลกชี้แจงสื่อมวลชนกรณีการประเมินจังหวัดติด F ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ของป.ป.ช. ปี 2562 มีข้อมูลสองส่วนที่ระบบประเมินออนไลน์ของป.ป.ช. มองไม่เห็นการกรอกข้อมูลของส่วนราชการ 37 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก ทำให้คะแนนเป็นศูนย์ เตรียมยื่นอุทธรณ์ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบและประเมินใหม่

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐของป.ป.ช. ประจำปี 2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศไว้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของการประเมินประเภทจังหวัด พบว่าจ.พิษณุโลก ติด F  ต่ำกว่าเกณฑ์เพียงจังหวัดเดียว ต่ำสุดที่คะแนน 47.65 ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน

นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า อยากชี้แจงอยู่แล้ว กรณีเรื่องการติด F เพียงจังหวัดเดียวของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลจากการประเมิน ของ ป.ป.ช.มีจังหวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 20-30 จังหวัด ซึ่งเกณฑ์ B  ก็ถือว่าไม่ผ่านแล้ว จังหวัดที่ผ่านต้องได้ A เท่านั้น แต่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้ F ตนอยากบอกว่า การที่ตนมาดำรงตำแหน่ง 1 ปีที่ผ่านมาดำเนินการอะไรไปบ้าง  5-6 ปีที่ผ่านมา การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ลำดับท้าย ๆ ของประเทศ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเปิดลำดับที่ 74 แต่ปีนี้เราเป็นลำดับที่ 3  ของประเทศ การบริหารจัดการงบประมาณของเรามีการปฏิรูป

งบกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกมี 5 จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์  ปีที่แล้วกลุ่มจังหวัดเราได้ที่ 17  ปีนี้ได้ลำดับที่ 2 ของประเทศ  งบประมาณในภาพรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก หมื่นกว่าล้านบาท อุปสรรคของเราคือเราเป็นภาค มีหน่วยทหาร มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย อยู่ในการเบิกจ่ายของจังหวัดเรา ปีที่แล้วพิษณุโลกได้ลำดับที่ 60 แต่ปีนี้ลำดับที่ 22   ที่กล่าวมาคือ การบริหารจัดการงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลกประสบความสำเร็จดีเยี่ยม  การเบิกจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส เพราะถ้าไม่โปร่งใส ต้องถูกปปช.ตรวจสอบแล้ว

แต่สำหรับการประเมินเป็นการรายงาน ป.ป.ช. ในปี 2562 นั้น ประเมินในรูปแบบออนไลน์ ยืนยันว่า มีความคาดเคลื่อนของ ป.ป.ช. จะเห็นได้ว่า มีข้อมูลสองส่วน คือ การป้องกันการทุจริต และ การเปิดเผยข้อมูล ที่คะแนนของจ.พิษณุโลกเป็น 0  มีคะแนน ส่วนคะแนนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 87.66  ถือว่าดีมาก  การใช้งบประมาณ ได้ 74.29 การใช้อำนาจผู้บริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด 81.28  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.62 การแก้ไขปัญหาทุจริต  76.54 คุณภาพการดำเนินงาน 82.65 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.53 ส่วนที่ไม่มีเลยคือ 0 คะแนน ก็คือความผิดพลาดของ ปปช. ระบบการประเมินเปิดไม่เจอข้อมูลในสองส่วนนี้ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเรายืนยันว่าเรามีแต่คะแนนตรงนี้ เพราะหน่วยงานราชการในจังหวัดหลายหน่วยกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ และจังหวัดได้ทำการตรวจสอบทุกหน่วยราชการแล้วว่าหน่วยใดกรอกข้อมูลไปอย่างไร แต่ระบบประเมินไม่เห็นข้อมูลของพิษณุโลก เรากำลังอุทธรณ์ไปยังป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบใหม่   แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ A ซึ่งเป็นการผ่านการประเมินหรือไม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังกล่างชี้แจงว่า การเป็นจังหวัดเดียวที่ติด F เรื่องคะแนนตัวชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 62 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ประเมินเปลี่ยนแนวทางการประเมินผ่านระบบออนไลน์เว็บไซด์จังหวัดและเว็บไซด์หน่วยงาน (red flag)กลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินคือส่วนราชการสังกัดภูมิภาคทุกหน่วย  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมี 37  หน่วย  ที่จะต้องนำเข้าข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบที่ผู้ประเมินกำหนด 48 รายการ  เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการ  เป็นต้น ของเราก็มีกรอกครบบ้างใน 48 รายการ อาทิ  ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกกรอกรายละเอียดครบถ้วน สนง.สถิติจังหวักก็กรอกถึง 47 รายการ สนง.โยธา สนง.สาธารณสุข ก็กรอกไปกว่า 40 รายการ แต่ในส่วนนี้คะแนนเป็นศูนย์ เนื่องจากผู้ประเมินกดเข้ามาดูแล้วบอกว่าของจังหวัดพิษณุโลกไม่มี ซึ่งเรายืนยันว่าเรามีการกรอกข้อมูล และขณะนี้ได้ตรวจสอบทั้ง 37 ส่วนราชการ ว่าหน่วยงานราชการใดกรอกการประเมินไปบ้าง กรอกไปกี่รายการ

………………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น