ทต.บ้านคลอง รับรางวัลนวัตกรรมถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง รับมอบรางวัลกลุ่มเทศบาลตำบล รางวัลที่ 2 ประเภทโดดเด่น โครงการนวัตกรรม: ” ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” รับเงินรางวัล 4,000,000 บาท จากการประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการนวัตกรรม ” ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” เริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของท้องถิ่น จึงได้ผลักดันให้องค์กรมีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง แบบมีส่วนร่วม

โดยระดมทีมงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และแกนนำประชาชน เป็นแรงบันดาลใจที่มีจากความต้องการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภายใต้บริบทข้อจำกัดด้านพื้นที่ของชุมชนเขตเมือง ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อยู่อาศัย มีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการศึกษาพัฒนา และนำระบบการกำจัดขยะอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพแบบผสมผสาน (หนอมแมลงวันและการหมักแบบกึ่งใช้อากาศ) ภายในถังระบบปิดที่สามารถควบคุมกลิ่นเหม็นได้ภายในรัศมี 200 เมตร และสามารถป้องกันปัญหามลพิษจากน้ำเสีย ตลอดจนควบคุมแมลงวันชนิดต่าง ๆ ได้ภายในรัศมี 50 เมตร จึงได้กำหนดให้ขยะอินทรีย์เป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องจัดการเร่งด่วน 2 ประการ คือ 1 เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ให้สามารถควบคุมกลิ่นเหม็นให้อยู่ในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ 2. เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด มั่นคง ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น “ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเทศบาลที่มีลักษณะชุมชนเมืองได้อย่างแท้จริง

โดยใช้ทุนต่ำและไม่พึ่งเทคโนโลยีราคาแพง ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจต่อบริการการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่สนใจนำรูปแบบถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในองค์กร จำนวน 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางพิษณุโลก และเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น