อบจ.พิษณุโลกเปิดโครงการ”รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ”ต.นครชุม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ” รุ่นที่ 1/2563 ณ หมู่ที่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการอุปโภคบริโภค ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษก ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนครชุม ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการฯ จำนวนมาก
สำหรับในการดำเนินโครงการวันนี้จะเริ่มต้นในพื้นที่หมู่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 8 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการไปทีละหมู่จนกว่าจะแล้วเสร็จ จากนั้นจะขยายพื้นที่ดำเนินการต่อไปยังพื้นที่ตำบลน้ำกุ่มอีก 7 หมู่บ้าน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำแบบนำกระสอบทรายวางเรียงขวางในลำน้ำ ซึ่งจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร รวมถึงก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในป่าซึ่งจะช่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และเกิดความรักความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป.
—————————————

แสดงความคิดเห็น