ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ภูผา I will follow you”

ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ภูผา I will follow you” เรื่องราวของชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่ง ชื่อ “ภูผา” นิสิตปริญญาโท ที่รวมกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ทำวิจัยในชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง เพื่อทำวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับวิถีชนบท เพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ให้จบการศึกษา แต่การพบกับหญิงชรา นามว่า “ป้าสมร” อาจทำให้ความคิดของ “ภูผา” เปลี่ยนไป และคุณค่า มิตรภาพ และความสวยงาม อาจมีค่ามากพอที่จะตามใครไปสักคน …I will follow you.

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ภูผา I will follow you” ถ่ายทำโดยนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นผู้สอน ในรายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย เพื่อให้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา นำไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อแนวคิดที่จะทำให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม


ที่น่าสนใจคือ ทั้งการเขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนักแสดง เป็นนิสิตปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ไม่มีการหาตัวนักแสดงที่อื่นแต่อย่างใด รวมถึงยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอน ร่วมแสดงจริงในครั้งนี้ด้วย ประกอบด้วย

 1. นายคธาเพชร สุทธิ รับบท ภูผา
  2. นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ รับบท ธรธาร หน้าที่ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  3. นางสาวเจษฎา เปาจีน รับบท เจด(เพื่อนภูผา) หน้าที่ ประสานงานกองถ่าย
  4. นางสาวสราณี สมไชยวงค์ รับบท ลูกศร(เพื่อนภูผา) หน้าที่ ผู้ช่วยช่างภาพ1/อุปกรณ์ประกอบฉาก
  5. นางสาวประภัสสร สำลี รับบท เบียร์(เพื่อนธรธาร) หน้าที่ สวัสดิการกองถ่าย/อุปกรณ์ประกอบฉาก
  6. นางสาวพิลาศศิริ เสริมพงษ์ รับบท บุ๊ค(เพื่อนธรธาร) หน้าที่ แต่งหน้า-เสื้อผ้า
  7. นางสาวกิ่งกมล ศิริประเสริฐ รับบท ป้าสมร หน้าที่ สถานที่ /อุปกรณ์ประกอบฉาก
  8. นายศตายุ วาดพิมาย รับบท เจ้านายภูผา หน้าที่ ช่างภาพ1 /บันทึกเสียง
  9. นางฤทัยกัญญา ชูทอง หน้าที่ ผู้จัดการกองถ่าย/ช่างภาพ2
  10. นางสาวจีรวรรณ บัวทอง หน้าที่ เขียนบท/ผู้กำกับ/ตัดต่อ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รับบท อาจารย์ หน้าที่ ผู้อำนวยการสร้าง

  มีกำหนดฉายภาพยนต์ใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดูย้อนหลัง โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร www.facebook.com/nuedtechno

แสดงความคิดเห็น