กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดงานวันสถาปนา 5 ทศวรรษ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กำลังที่เสียชีวิต  พร้อมเชิญอดีตผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี อาทิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และพลเอกถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ตลอดจนอดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีในครั้งนี้พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และนายทหารผู้ใต้บังคับชาให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสนี้ได้นำผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามรอยพ่อ เช่น พืช ผัก และสัตว์เลี้ยง ของกำลังพล บชร.3 มาแสดงผลงานให้รับชมอีกด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ที่ 222 / 2512 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยให้เป็นหน่วยขึ้นในการบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 ที่มีที่ตั้งปกติอยู่ที่ดงภูเกิด ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลกสำหรับ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงหลัก ของกองทัพภาคที่ 3 มีหน่วยในการบังคับบัญชาตามพันธกิจ 5 กองพัน ประกอบด้วย 1. พัน.สบร. 23 , 2.พัน.ซบร.23 , 3.พัน.ขส.23, 4.พัน สร.23  และ 5.พัน.สพ. กระสุน 23

แสดงความคิดเห็น