อบจ.พิษณุโลกจัดค่ายพัฒนาเยาวชนที่สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 ณ สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญษท้องถิ่น รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนดำเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยการปลูกจิตสำนึกของการแบ่งบันการเสียสละให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 214 คน โดยดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ มาบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมพืชพรรณหรรษา , กิจกรรมปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง.
———————————————————–

แสดงความคิดเห็น