โรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความถนัด

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62  น.ส.ธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง)  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 3.กิจกรรมงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 4.กิจกรรมดนตรีสากล 5.กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 6.กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 7.กิจกรรมกีฬาฟุตซอล 8.กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส 9.กิจกรรมกีฬาหมากรุก 10.กิจกรรมดุริยางค์ส่วนวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หาประสบการณ์ ค้นพบตัวเองว่า มีความถนัดหรือชอบในด้านใด เพื่อนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปต่อยอดสู่ความสำเร็จ  ตลอดทั้งสามารถสร้างสนุกสนานให้กับตนเองและเพื่อน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น  เพื่อไปใช้ประกอบในอาชีพในอนาคตได้ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง)ได้เปิดรับสมัครนำเรียนชั้นอนุบาลที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 055-259596

แสดงความคิดเห็น