โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬา ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี “เชิดชูเกียรตินักกีฬา ประจำปีพุทธศักราช 2562” โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องผลการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่สร้างผลงานแก่สถานศึกษา พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้ฝึกซ้อมและคณะนักกีฬาที่เข้ารับมอบเกียรติบัตร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก และในโอกาสเดียวกันนี้มีการประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  256

ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา อีกทั้งเป็นเสาหลักในการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าเป็นนักกีฬาที่มีวินัย มีคุณธรรม และสร้างเกียรติยศและเกียรติภูมิแก่จังหวัดพิษณุโลก กว่าทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมกันสร้างผลงานด้านกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จนที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและสากล ความสำเร็จดังกล่าว นับเป็นรางวัลและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน คณะครูที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายใต้ “ทีมนักกีฬาจังหวัดพิษณุโลก” โดยในปี 2562 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ มวยสากล วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา และเปตอง ผลการเข้าร่วมการแข่งขันตลอดทั้งปี ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ได้รับรางวัลจำนวนมาก ตลอดจนได้รับคำชมถึงวินัย ทักษะการแข่งขัน และน้ำใจนักกีฬาอย่างยอดเยี่ยม สมควรที่สถานศึกษาจะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว คณะครู ผู้ฝึกซ้อม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้นักกีฬาในสังกัดโรงเรียนกีฬาได้พัฒนาตนเองให้สำเร็จต่อไ

แสดงความคิดเห็น