การเกิดอุบัติเหตุ-ผู้บาดเจ็บช่วงปีใหม่จ.พิษณุโลกลดลงมากกว่า 60 % เทียบปี 2562/2563

วันที่ 3 มกราคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 มีอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย เป็นชาย 1 รายหญิง 2 ราย ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เป็นเวลา 7 วัน เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 29 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รายเป็นชาย 5 ราย มีผู้บาดเจ็บ 24 รายเป็นชาย 14 รายหญิง 10 ราย ( ผู้เสียชีวิตที่อำเภอเมืองและอำเภอเนินมะปราง ส่งไปขออนุมัติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมยอดผู้เสียชิวิตจังหวัดพิษณุโลก 7 ราย )

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และ ผู้เสียชีวิต ในช่วง เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2563 ภาพรวมการเกิดอุบุติเหตุลดลงมาก จำนวนการเปิดอุบัติเหตุปี 2562 เกิดขึ้น 86 ครั้ง ปี 2563 เกิดขึ้น 29 ครั้ง จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บปี 2562 มีจำนวน 86 ราย ส่วนปี 2563 มีจำนวน 24 ราย จำนวนผู่เสียชีวิตปี 2562 จำนวน 9 ราย ส่วนปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 7 ราย

…………………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น