สถานศึกษาหลายแหล่งจัดกิจกรรมวันเด็กล่วงหน้า สนุกสนาน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึง 11 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น มีการเล่นเกม ตอบปัญหา แจกของรางวัลให้กับเด็กๆ และทางโรงเรียนยังได้จัดของขวัญไว้จับฉลากให้เด็กๆ อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ที่เด็กๆได้เล่นสนุกสนาน

โดย นางสิริพันธุ์ โฆษิตวรกิจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อให้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ อีกทั้งเพื่อให้เด็ก ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้คำขวัญวันเด็กปีนี้ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”ให้เด็กได้เข้าใจอีกด้วย


////////////

แสดงความคิดเห็น