อธิการม.นเรศวรเผยวิชา“รักชาติยิ่งชีพ” ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

17 มกราคม 2563 ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวชี้แจงถึง กรณี ตามที่ สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เสนอขอมหาวิทยาลัยเปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป “รักชาติยิ่งชีพ (My Beloved Country)” โดยเจตนารมย์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป “เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก” ซึ่งรายวิชาดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเจตนารมย์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามขั้นตอนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 18 ท่าน ถือเป็นการดำเนินการโดยพลการของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร ซึ่งนโยบายการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมีการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษรและแต่งตั้งเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษหรือเชิญเป็นวิทยากรแล้วแต่กรณี

……………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น