ทหารพัฒนานำเครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำยมช่วยเหลือชาวต.วังอิทก อ.บางระกำ

วันที่ 19 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ขณะนี้หลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำยม อ.บางระกำ น้ำแห้งเร็วกว่าปีที่ผ่านมาทำให้เหลือกักเก็บน้อยมาก ทางประชาชนในพื้นที่หลายหมู่บ้าน อาทิ หมู่ 3 หมู่ 7 ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เขตติดต่อ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและทหาร ซึ่งทาง  พ.อ. ณรงค์ชัย  ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่ อนที่ 34สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณะภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ได้แก่ รถขุดตัก แขนยาว 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น 1 คัน, รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 1 คัน เข้าทำการขุดลอกแม่น้ำยมเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งแก่ราษฎรริมแม่น้ำยม ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งของประชาชน ในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ด้าน พ.อ. ณรงค์ชัย  ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการคลื่อนที่ 34 กล่าวว่า จากการสำรวจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 พบว่าแม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบว่ามี สถานีสูบน้ำจำนวน 3 สถานี ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากท้องน้ำตื้นเขินและปริมาณน้ำมีไม่พอสูบเข้าพืชไร่ของเกษตรกร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จึงดำเนินการขุดลอกท้องน้ำเพื่อให้มีปริมาณการกักเก็บน้ำเพียงพอ สำหรับประชาชนทั้งสองฝั่งนำไปใช้แก้ปัญหาเบื้องตันในด้านการเกษตร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว และข้าวโพด เพื่อไม่ให้พืชผลทางการเกษตรยืนต้นตาย และหลังจากที่ได้ดำเนินการที่สถานีสูบน้ำที่ 1 หมู่ 5 ต.วังอิทก แล้วจะไปดำเนินการขุดลอกท้องน้ำที่สถานีสูบน้ำจุดที่ 2 หมู่ 3 ต.วังอิทก และหลังจากนั้นจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่สถานีจุดที่ 3 หมู่ 2 ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

นอกจากการแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ หน่วยยังได้ดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ โดยการจัดตั้งกองอำนวยการแก้ปัญหาภัยแล้ง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ขึ้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 จำนวน 4 ชุด ดังนี้ 1.ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ชุดที่ 1 แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และแจกจ่ายน้ำให้กับ 15 หมู่บ้าน ของ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่การประกาศให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามประการของ ปภ. โดยใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำอย่างน้อยวันละ 30,000 ลิตร แก่ราษฎร 2.ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ชุดที่ 2 และปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับชุดที่ 1 ในพื้นที่ อ.ตาคลีและ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จำนวน 18 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่การประกาศให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามประกาศของ ปภ. หน่วยได้จัดโดยการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร 3.ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ชุดที่ 3 ดำเนินการขุดลอกลำน้ำเพื่อให้ได้น้ำบริเวณท้องน้ำ ต.วังอิทก อ.บาระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องตัน เพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอแก่ราษฎรในด้านการเกษตร และ 4.ชุดบรรเทสาธารณภัยคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ชุดที่ 4 และปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับชุดที่ 3 ดำเนินการขุดลอก ลำน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้หน่วยมีแผนงานที่จะเพิ่มความยาวของพื้นที่ขุดลอกท้องน้ำออกไปอีกตามแนวแม่น้ำยม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป.

นายประชุม   สันติพร้อมวงศ์   ผู้ใหญ่บ้านม.5 ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ชาวบ้านตำบลวังอิทกทำนาข้าว ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ปีที่แล้ว น้ำที่กลางแม่น้ำยังมีน้ำขังประมาณ 1 เมตร สามารถใช้น้ำในแม่น้ำยมจนถึงเมษายน แต่ปีนี้ น้ำหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม สถานีสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำจ่ายให้เกษตรกรได้ แม่น้ำบริเวณนี้เป็นวัง จึงต้องรักษาระบบนิเวศน์ตรงนี้ไว้ ให้มีน้ำขังอยู่ในวัง เพื่อที่ชาวบ้านที่ใช้บ่อบาดาลด้านบน มีน้ำใช้ได้ตลอดปี  ถ้าปล่อยให้น้ำในวังของแม่น้ำยมบริเวณนี้แห้งเลย น้ำจากบ่อบาดาลจะแทบสูบไม่ขึ้น วันนี้ จึงร้องขอทหารนำเครื่องจักรกลมาขุดลอก และรักษาระดับน้ำในแม่น้ำยมบริเวณวังอิทกไม่ให้แห้ง

……………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น