อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 26 คนเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนปีงบประมาณ 2563


วันที่ 28 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม
สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 26 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกณ, สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, บึงราชนก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2563 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 41 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และได้รับค่าตอบแทนวันละ 280 บาท (ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักผ่อน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5532-1304-5 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th .
———————————————

แสดงความคิดเห็น