ผวจ.พิษณุโลกสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อแก่นร. ม.3 ทั้ง 9 อำเภอ

วันที่ 5 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมราชานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อสายสามัญศึกษาหรือสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2563
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นเมืองสำคัญของชาติไทย เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เป็นเมืองนักรบที่ทรงกอบกู้เอกราช ขอให้นักเรียนจงภาคภูมิใจที่เราต้องจารึกในหัวใจของนักเรียนทุกคนว่า เราเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นมาจากการรักษาสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษา และเศรษฐกิจ ดังนั้น การศึกษาต่อในสายต่างๆ ของนักเรียนจึงมีความสำคัญ เพราะต้องรองรับการศึกษาและการทำงานในยุค 4.0 ด้วย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญฉพาะด้าน ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ จึงได้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ได้ร่วมกันในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนว่า ตนเองมีความสนใจ มีความถนัดด้านใด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น พร้อมเชิญวิทยากร คือนายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และนางผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มาสร้างแรงบรรดาใจแก่นักเรียนในครั้งนี้
ในงานดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณทาง WEB Conference ห้องเรียน ONLINE 3901 ของ สพม. 39 ทาง Facebook ของ สพม. 39 และช่อง Youtube : PPMEDIA PLK ไปยังโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกรับชมพร้อมกัน จำนวนทั้งสิ้น 8,877 คน
………………………………………………………………..
วรางคณา อนันตะ /ข่าว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น