อบจ.พิษณุโลกจัดค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน “ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น” ให้แก่นักเรียนที่บ้านบางกระน้อย


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน “ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับในการดำเนินการครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยฝึกมวลชนสัมพันธ์กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ศูนย์การเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในคุณค่าของเอกลักษณ์ท้องถิ่นตนเองและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวม รักชาติบ้านเมืองและร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 205 คน จาก 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาหนอง, โรงเรียนบ้านนาขาม, โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี, โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก, โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว, โรงเรียนบึงกระดาน, โรงเรียนนครไทยวิทยาคม, โรงเรียนวัดโปร่งหม้อข้าว, โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร, โรงเรียนห้วยพูล, โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง, โรงเรียนท่าตาล และโรงเรียนบ้านหนองกุลา.
———————————————————–

แสดงความคิดเห็น