ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ตรวจพื้นที่กระทบแล้งใน ต.บ้านแยง อ.นครไทย

เมื่อเวลา 10.00 น .วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปพบผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรชาวตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้งและผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ   เฝ้าระวังพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ 30 จังหวัด 207 อำเภอ 1,068 ตำบล พื้นที่ 375,450 ไร่   เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงให้หน่วยงานดำเนินการ

โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ เช่น วิธีการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้น้ำในสวนผลไม้ด้วยระบบน้ำหยด เพื่อให้สามารถใช้น้ำที่มีอย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ หากพื้นที่ใดมีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายให้เร่งประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงาน เช่น โครงการชลประทานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมให้พื้นที่ที่ประเมินความเสี่ยงแล้งต้องเฝ้าระวัง ขอให้วางแผนเยี่ยมเยียนเป็นรายแปลง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือหรือเตรียมการป้องกันและแจ้งช่องทางการติดต่อขอรับการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ ให้ระดมสรรพกำลัง เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เข้าช่วยเหลือทันที โดยให้กรมชลประทาน แจ้งเตือนข่าวสาร สถานการณ์ ให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

โดยหลังติดตามติดตามและพูดคุยกับเกษตรกรแล้วนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร อาทิ สวนพริกไทย สวนทุเรียน สวนสับปะรด เนื่องจากพื้นที่ ต.บ้านแยง เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้ส่งขายเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่กระทบกับภาวะภัยแล้ง

/////////

 

แสดงความคิดเห็น