กำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง เก็บผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมักและเครื่องจักสานเพิ่มมูลค่า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ทหารกองทัพน้อยที่ 3 และองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข นำรถแบ็กโฮ เรือ และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันดำเนินขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง  หมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองโคกช้างที่เป็นปัญหาต่อการไหลหรือการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำเสียและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนเพื่อนำผักตบชวาที่ไม่มีประโยชน์มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนและให้ประชาชนได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยผักตบบริเวณโคกช้างนี้ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 ตัน

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และทหารสังกัดกองทัพน้อยที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง เพื่อนำผักตบชวาภายในคลองโคกช้าง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องจักรสานเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพภายในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นที่ของการลดรายจ่าย สร้างรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังนำผักตบชวาให้ทางทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้นำรถบรรทุกมาขนผักตบชวาภายในคลองโคกช้างครั้งนี้เพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังทำเป็นเครื่องจักรสาน อาทิ กระเป๋าสะพาย โต๊ะรับแขก กล่องใส่ทิชชู่ แจกัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หากท่านใดต้องการผักตบชวาภายในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักก็สามารถมาติดต่อขอรับได้

/////////

 

แสดงความคิดเห็น