อบจ.พิษณุโลกตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มมาตรการป้องกันโรคให้บุคลากรในสังกัด

วันที่ 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID -19 ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน พร้อมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำหรือสบู่, การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจคัดกรองในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จนกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่ 14 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายและมาตรการในการดูแลแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดได้รับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งขณะนี้หน้ากากอนามัยกำลังเริ่มขาดแคลนในท้องตลาด จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ให้นักเรียนผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกัน PM 2.5 หรือเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย อีกทั้งเลื่อนการจัดประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ไปก่อนเพื่อดูสถานการณ์ว่ามีอัตราการแพร่ระบาดลดลงหรือหายไปจากสังคมนี้หรือไม่
นอกจากนี้ อบจ.พิษณุโลก ยังได้ทำการผลิตแอลกอฮอลล์ล้างมือที่มีแอลกอฮอลล์เกิน 70 % ขึ้นใช้เองเพื่อไว้ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือบุคลากรกรในสังกัดได้ใช้ป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ต้องของดจัดการแข่งขันหรือเลื่อนไปจัดในช่วงปลายภาคฤดูร้อนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาทิ สอนว่ายน้ำ, การอบรมกีฬาฟุตบอล ซึ่งทาง อบจ.พิษณุโลก ได้เตรียมโครงการดังกล่าวไว้แต่ในช่วงนี้ต้องขอเลื่อนไปก่อนถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้พี่น้องประชานได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่านโยบายของ อบจ.พิษณุโลก อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญ ณ วันนี้ควรหลีกเลี่ยงและหาแนวทางในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน.
—————————————-

แสดงความคิดเห็น