สัมมนาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขายด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ห้องชัยนาท โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก น.ส.นิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พิชิตยอดขาย ด้วยเครือข่ายธุรกิจSMEs” เป็นการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มของนักธุรกิจจากภาคกลางและกลุ่มนักธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก มากกว่า 50 ธุรกิจ โดยมีเครือข่าย DIP SMEs Network ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของทุกธุรกิจที่เข้าร่วมยังมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นภายใต้เครือข่ายธุรกิจและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจการสร้างยอดขายในเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการนำเสนอแบบ Evaluator Pitch เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ในระยะเวลาจำกัด กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคกลางและภาคเหนือ (พิษณุโลก)


น.ส.นิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบการ ทั้งสองภูมิภาค โดยดำเนินการจัดทำกันเอง ระดมเครือข่ายที่มีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกัน ในการเชื่อมโยง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ในยามที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เกิดสภาวะเชื้อโรค ปัญหาภัยแล้ง ที่หลายคนที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจ ไม่มีทีท่าจะดีขึ้น นับเป็นการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการเชื่อมโยงทางธุรกิจด้วยการสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ SMEs ที่ต่างฝ่ายต่างลุกขึ้น ใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการในธุรกิจของตน มาช่วยเหลือ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลลัพธ์ทางการค้ามีมูลค่าทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ในฐานะพี่เลี้ยง ที่เต็มไปด้วยการดูแล เอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการค้า นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว อย่างเช่น โรงงานกาเม้นท์ อาจต้องหันมาทำหน้ากากอนามัย หรือธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต้องพลิกวิกฤตมาดูการตลาด ปรับเปลี่ยน ขณะที่ภาครัฐจะเข้ามาดูแลช่องทางการตลาด การเชื่อมระบบออนไลน์ สร้างเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพื่อต้องการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในลักษระการสร้างเครือข่ายผู้ประการการ โดยครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯภาคกลาง ผู้ประกอบการจาก จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมกว่า 70-80 ธุรกิจได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นับเป็นการมาสร้างเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เข้มแข็งขึ้น เป็นการสร้างช่องทางการตลาด จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และเป็นช่องทางต่อรองทางการค้าและการซื้อวัตถุดิบในการผลิตด้วย ขณะที่ภาครัฐ พยายามดูแลช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยช่วงนี้มีโรคระบาด โควิด 19 จากที่จะมาร่วมตัวอบรม อาจให้ผู้ประกอบการเรียนทางออนไลน์ ส่วนการพัฒนาช่องทางการค้า โดยเฉพาะในต่างประเทศช่วงนี้อาจต้องงดไว้ก่อน ช่วงปลายปีที่โรคระบาดหมดไป ทางกรมฯยังคงนำผู้ประกอบการไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าทางการค้าจากการส่งออกสินค้าเช่นเดิม

นายนิวัฒน์ มีมงคลเกียรติ ประธานเครือข่าย DIP SMEs Network กล่าวว่า เครือข่าย DIP SMEs Network เป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร คอสเมตริก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ แนวคิดการมาร่วมกิจกรรม เกิดจากกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ กว่า 30 ราย ในกรุงเทพมหานคร เดินทางมาให้ความรู้ผู้ประกอบการ ที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นเครือข่าย เป็นเพื่อนกัน ในการช่วยช่วยเหลือ ให้ความรู้ ช่วยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ผ่านทางไลน์ อีเมล์ และช่วยซื้อสินค้า นำไปขายในช่องทางของกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิก 500 บริษัทว่ามีใครสนใจซื้อสินค้าบ้าง โดยเราจะเป็นคนกลางในการซื้อและขายสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขณะที่ นายมาฆะ พุ่มสะอาด ประธานสมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ โดยเครือข่าย DIP SMEs Network ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) จะเป็นต้นแบบของ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่แค่การยอมจำนน ต่อโชคชะตา หรือสภาวะเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยยากจะควบคุม แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศได้เรียนรู้ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผุ้ประกอบการในพื้นที่ ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน คิดช่วยเพื่อน ลงมือทำเพื่อเพื่อน แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีต่อกัน ต่อยอดความต้องการในสินค้าและบริการ หากผู้ประกอบการไทย SMEs ทั้งประเทศสามารถเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือกัน ได้ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและจริงจัง จะยังประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ประกอบการเอง จะยังประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับประเทศชาติ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการรายใดสนใจ สมัครเป็นสมาชิก สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดพิษณุโลก (ATED) สามารถติดต่อได้ที่ 081-785-6540

แสดงความคิดเห็น