จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราศรีภูมิ และนางรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวจำนวน 156,400 บาท โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชุตินันท์ เครือสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำสตรีทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกว่า 700 คน โดยก่อนเข้าภายในงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” เพื่อส่งเสริมให้สตรีทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและร่วมรำลึกถึงขบวนการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสตรีที่เป็นประชากรครึ่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน พร้อมทั้งรณรงค์ให้สตรีรวมพลังส่งเสริมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสตรีโดยสตรี กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน/ตำบลด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประทศ อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป โดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ
สำหรับในปีนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อให้สตรีจังหวัดพิษณุโลกได้แสดงพลัง
แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อีกทั้งแสดงพลังแห่งความรักสามัคคี ซึ่งสตรีมีต่อกันทุกหมู่บ้านตำบล โดยสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านต่างๆ ในชุมชน โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้การป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19), การสาธิตการทำหน้ากากอนามัย, การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ, การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาสตรีดีเด่น, การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องของคณะกรรมการพัฒนาสตรี.

แสดงความคิดเห็น