กองทัพภาคที่ 3 เตรียมตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลางรองรับสถานการณ์โควิด 19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2563 พันเอก รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  แถลงข่าวการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด 19 ว่า  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC))

รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม จัดเตรียมสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการในกรณีที่พบว่า ผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดหรือพาหนะนำโรค ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยแนวคิดการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ดังนี้.-

  1. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้สัมผัส (High Risk/Low Risk Contacts) 2) กลุ่มผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 3) กลุ่มผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed Case)
  2. จัดหาอาคารที่เหมาะสมกับการจัดเป็นพื้นที่ควบคุมโรค คือ อาคารรับรองต่างๆ ที่มีห้องแยก (นอนเดี่ยว/นอนคู่)

ดังนั้นเพื่อเป็นสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ในการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้. 1. เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค COVID -19        โดยแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหาร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 2. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากเหล่าทัพ และกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม  3. การส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกินศักยภาพ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด หรือส่งต่อโรงพยาบาลทหาร ระดับกองทัพภาคขึ้นไป ในลักษณะ Area Base ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการแพทย์ของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

แสดงความคิดเห็น