จ.พิษณุโลกรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 200,000 ชิ้นแจกประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย 200,000 ชิ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ส่วนราชการทุกภาคส่วนราชการ และ ประชาชนจิตอาสาที่ร่วมบูรณาการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบในปัจจุบัน ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำป็น วิธีการ หนึ่งคือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากผู้ป่วยและผู้มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามั้ยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด ด้วยหลักการดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจึงได้สั่งการให้หน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลก ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับโรค โควิต19  โดยให้หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 20,000 ขึ้น เพื่อแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ต่อยอดมาจากการจัดทำหน้ากากชนิดผ้ าเมื่อวันที่ 4- 9 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จังหวัดพิษณุโลกกำหนดให้วัดจันทร์ตะวันตกเป็นศูนย์กลางในการทำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 – 16.30 น. และจัดทำจนกว่าจะครบทั้ง 200,000 ชิ้น ทั้งนี้ ส่วนราชการและประชาชนสามารถเข้า ร่วมทำได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น