อบจ.พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองพนักงาน-ผู้มาติดต่อราชการทุกคน

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก่อนเข้าทำงานทุกคน รวมถึงตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าไปภายในอาคาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและบุคลากรของหน่วยงาน หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะกรอกประวัติลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อทำการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งตรวจซักประวัติว่าผู้นั้นเดินทางไปในเขตติดต่ออันตรายหรือประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ หรือเคยสัมผัสกับผู้ป่วย/บุคคลใกล้ชิดที่มีอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีอาการใกล้เคียงกับโรคดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทางในการรักษาต่อไป ซึ่งจากการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ไม่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกท่านให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


——————————————————

แสดงความคิดเห็น