อบจ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด

วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยขบวนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหน่วยงาน หลังจากมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะเข้ามาภายในสำนักงาน อบจ.พิษณุโลกทุกคน ทั้งพนักงานที่มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการทุกคน พร้อมทั้งมีแอลกอฮอลล์ล้างมือวางไว้บริการตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 5 ชุดๆ ละ 5 คน ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดโดยเริ่มที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ศาลาประชาคม ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เครื่องจักรกล กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการสนับสนุนเทอร์โมสแกน เจลล้างมือ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อให้ด่านทุกหมู่บ้านทั้ง 1,048 หมู่บ้าน ด่านหลักของจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโอกาสนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ดูแลป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ทุกคน #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

————————————————————–

แสดงความคิดเห็น