Kick Off  ปลูกผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาวะวิกฤติ

 

วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ 90 วัน พิษณุโลกสู่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ในภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อสร้างเสริมรายได้ระยะสั้นแก่ครัวเรือน

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยต้องชะงัก การท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดสำคัญถูกกระทบ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปิดตัวสินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ดังปรากฏการของประชาชนแย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพื่อไปกักตุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการ 90 วัน พิษณุโลกสู่ความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้หลักการดำเนินงานพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วจังหวัด 9 อำเภอ 88 ตำบล 991 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้ โดยการสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกระดับ ภายใต้แนวคิด จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ผู้นำต้องทำก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำและประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบโฮโมนบำรุงพืชและปุ๋ยหมักชีวภาพโดยผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารจากผักสวนครัวโดย ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีเมนูเมี่ยงคะน้าปลาทู ซึ่งหาได้ง่ายในครัวเรือน

ในโอกาสนี้ นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการ Kick Off ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริเวณรอบบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

///////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น