มอบห้องความดันบวกและลบแบบเคลื่อนที่ตรวจ Covid-19 ให้รพ.ม.นเรศวร

วันที่  22 พ.ค. 2563  ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ สารสนเทศ / อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คุณศุภวัฒน์ ไชยฤกษ์ และคุณปาริชาติ ศรีจําเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาส เอ็นจิเนียริ่ง 53 จํากัด (COMPASS ENGINEERING 53 CO., LTD.) ทําการ ออกแบบและสร้างชุดห้องความดันบวกและลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Positive and Negative Pressure Chamber) สําหรับตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid19 เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รับมอบ

สำหรับชุดห้องความดันบวกและลบแบบเคลื่อนที่ ฯ นี้มีขนาด 1.5x3x2.2 m ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนนี้ถูกปิดกั้นด้วยแผ่นอะคริลิคที่ถูกเจาะช่อง 2 ช่องเพื่อให้บุคลากรทางการ แพทย์สามารถทําหัตถการผ่านถุงมือยางที่ถูกติดตั้งภายในช่องเจาะนี้  ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยภายในห้องนี้จะทําการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อสร้างสภาวะความสบายทางความร้อน (Thermal Comfort) พร้อมทั้ง ติดตั้งพัดลมเติมอากาศเข้ามาภายในห้องเพื่อสร้างให้ความดันภายในห้องมีค่าสูงกว่าบรรยากาศโดยรอบ (Positive Pressure) ป้องกันอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้ามาภายในห้อง โดยอากาศที่ถูกเติมเข้ามาจะผ่าน Pre / Medium / Hepa Filter   เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง (Indoor Air Quality) ให้เหมาะสม

ขณะที่ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ของผู้มารับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โดยภายในห้องนี้จะทําการ ติดตั้งหลอด UVC เพื่อฆ่าเชื้อโรคพร้อมกับกระบวนการอื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยโรงพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการแพร่เชื้อให้แก่ผู้มารับบริการคนถัดไป พื้นที่ส่วนนี้ได้มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อดูดอากาศออก จากภายในห้องนี้เพื่อสร้างให้ความดันภายในห้องมีค่าต่ํากว่าบรรยากาศโดยรอบ (Negative Pressure) โดย อากาศที่ระบายออกจะผ่าน Pre / Medium / Hepa Filter และ UVC เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคสู่ ภายนอก ได้

///////////

แสดงความคิดเห็น