ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 กสศ.

เปิดตัวแล้ว ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563  ดึงหน่วยงาน/องค์กรชุมชน แก้ปัญหาการว่างงานสู่ความยั่งยืน

 

โควิด 19 ไม่ได้สร้างผลกระทบให้เราแค่เรื่องสุขภาพ แต่ปัญหาที่ตามมาคือจำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ  คาดว่าจากนี้เราจะมีคนตกงานถึง 8 ล้านคน กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ริเริ่มทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมาแล้ว 1 ปี  สำหรับปีนี้ กสศ. จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 เพราะเป็นปัญหาเร่งด่วน

เรามีกลุ่มแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจำนวน 21.1 ล้านคนกระจายตัวอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ  ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมฯ จะช่วยเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับประชากรวัยแรงงานกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ปรากฏการณ์วันนี้คนจำนวนมากโยกย้ายกลับสู่ท้องถิ่นเพราะว่างงาน เพื่อให้พวกเขากลับมามีงานและรายได้อีกครั้งภายใน 3-4 เดือนแรกของโครงการ

โอกาสนี้จะทำให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง เมื่อคนรุ่นใหม่กลับมาต่อยอดงานของคนรุ่นเก่าในชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างงาน สร้างอาชีพ มองอนาคต มองการตลาดและการหารายได้ เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและครอบครัวหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดจนอาจตั้งรับไม่ทัน

 

ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “ชุมชนมีฐานวัฒนธรรม ฐานทรัพยากรดินน้ำป่า ฐานคน การพัฒนาฐานรากให้แข็งแรงขึ้นจะช่วยรับปัญหาจากภายนอกได้  ดังนั้นโครงการนี้ต้องการกระตุ้นทำให้ชุมชนตื่นตัว ในการจัดการปัญหาของตัวเอง ผมพบว่า 20 ปี ที่ทำเรื่องเหล่านี้ มันเปลี่ยนชาวบ้าน เมื่อเขารู้สึกว่าปัญหาเป็นเรื่องของเขา ความร่วมมือจึงเกิดขึ้น”

 

วันนี้ กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯโดยให้ทุนจำนวน 1 ล้านบาท แก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  สถาบันการศึกษา มูลนิธิ NGO องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ โดยมีระยะเวลาโครงการ 7 เดือนตั้งเดือน กค.-ม.ค   องค์กรชุมชน/หน่วยงานใดสนใจ สมัครได้ที่เพจ และ FB กสศ.  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิ.ย เป็นวันสุดท้าย

สำหรับคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ คือ กลุ่มคนยากจนมีรายได้ไม่เกิน 6500 บ/ด  กลุ่มด้อยโอกาส เช่น เยาวชนสถานพินิจ กลุ่มคนจน  แต่ละโครงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 50-100 คน  หน่วยงาน/องค์กรที่สมัครขอทุนจะต้องจับคู่กับชุมชนในพื้นที่เพื่อทำงานด้วยกัน ช่วยให้พวกเขาได้รับทักษะ ฝีมือแรงงานตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน  เพื่อยกระดับทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

กสศ. ตั้งเป้าว่าผลลัพธ์ของทุนนี้ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง และช่วยเหลือคนอย่างน้อย 1 หมื่นคน  ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้เร็วจะทำให้เขาสามารถเดินต่อไปได้ เมื่อพวกเขามีงานทำก็จะส่งผลดีไปสู่ลูกๆของพวกเขาด้วย.

 

…………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น