สภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวมกว่า 888 ล้านบาท

วันที่  14  สิงหาคม  2563  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกนายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์   ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  มีนายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสุธี  ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท    รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า สำหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกได้มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ในทุกๆด้านของประชาชน มุ่งเน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก   ธรรมาภิบาลเป็นประการสำคัญ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข ในสภาพแวดล้อมที่ดีของธรรมชาติ มีการพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณูปการ       ที่ทันสมัย  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน      ในทุกพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายได้ของเทศบาลนครพิษณุโลกส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ   งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั่วประเทศเพียงร้อยละ 29 ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 35 

นอกจากนี้ในเรื่องเงินอุดหนุนแต่เดิมรัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามอำนาจหน้าที่  แต่ในปัจจุบันรัฐบาลอุดหนุนท้องถิ่นจริงแต่กลับให้ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่รัฐบาลกำหนด ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลนครพิษณุโลกตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้เทศบาลนครพิษณุโลกของบประมาณเงินอุดหนุนโดยตรงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้เทศบาลนครพิษณุโลกตามระบบใหม่นี้ต่ำกว่าความจำเป็นและไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เทศบาลนครพิษณุโลกเสนอขอไปทำให้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.51 สืบเนื่องจากการตั้งงบประมาณตามเงินอุดหนุนที่ได้รับจริงจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลกมีความตั้งใจและความพยายามในการวางแผนและจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบ ครอบคลุมและโปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เป็นการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

 

                  สำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564  ที่ประชุมมีเรื่องที่สำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  743,057,900 บาท  แยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 

ด้านบริหารงานทั่วไป                               

แผนงานบริหารทั่วไป                                           จำนวน  92,965,340 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       จำนวน  34,692,650 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม             

แผนงานการศึกษา                                              จำนวน  196,067,860 บาท

แผนงานสาธารณสุข                                           จำนวน   34,583,650  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์                                     จำนวน     5,563,000  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน                                      จำนวน  186,825,750 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   จำนวน     8,030,500  บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      จำนวน    13,180,400 บาท

ด้านเศรษฐกิจ                              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        จำนวน    14,485,750  บาท

แผนงานการพาณิชย์                                           จำนวน    17,986,900  บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น                             

แผนงานงบกลาง                                                จำนวน  138,676,100  บาท

–          งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145,311,700 บาท รายละเอียด ดังนี้   

งบกลาง                                                                        จำนวน  10,270,800      บาท 

งบบุคลากร                                                        จำนวน  26,519,000      บาท

งบดำเนินงาน                                                     จำนวน  51,834,000      บาท   

งบลงทุน                                                           จำนวน  23,219,900      บาท 

งบรายจ่ายอื่น                                                     จำนวน  33,468,000      บาท

 

         โดยสภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจำนวนทั้งสิ้น   888,369,600  บาท

                        นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นผู้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติในที่ประชุมโดยการให้สมาชิกสภาฯ    ยกมือ สำหรับผลการลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  มีความเห็นชอบขั้นรับหลักการ             ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง เป็นเอกฉันท์โดยได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ระหว่างวันที่ 17  19 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 3 และประธานสภาเทศบาลฯ ได้นัดเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ ในส่วนของคณะผู้บริหารขอให้คำมั่นว่าจะมีความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

//////////////////////

แสดงความคิดเห็น