เปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง

วันที่ 5 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน สืบสานวิถีถิ่น เมืองมรดกวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูมิสิทธ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัชชัย ชุ่มชื่น ประธานชมรมครือข่าย อพท.4 สำหรับในการจัดงานในวันนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อพท.4 กับ ชมรมเครือข่าย อพท.4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อพท.4 ซึ่งปัจจุบันมี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 23 ชมรม และชุมชนที่ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 11 ชุมชน รวมทั้งหมด 34 พื้นที่ ได้มีโอกาสมาพบหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมบูรณาการทางด้านความคิด

ซึ่งในปี 2563 ได้มีการจัดมหกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตรชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลจากการจัดกิจกรรม คือ เกิดเวทีเสวนาภาคธุรกิจ เวทีเสวนาส่วนราชการ และเวทีเสวนาภาคชุมชน นำมาซึ่งความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องเกิดการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดอันจะส่งผลต่อผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อไป รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กระจายสู่ชุมชนท่องเที่ยว มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 950,000 บาท ซึ่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้รวมกันเพื่อจดจัดตั้งเป็นสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนสุโขทัย แล้วเมื่อพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และจังหวัดกำแพงเพชร กำลังดำเนินการจดจัดตั้งสมาคม โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตาก กำลังขับเคลื่อนการรวมกันของภาคชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น