ศธจ.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.และสถานศึกษาสีขาว

ที่ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และ 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ้าระวัง ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา นำไปสู่การสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และ 2561 สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูได้รับรางวัล จำนวน 77 แห่ง จำนวน ๑๕4 คน ดังนี้ ระดับเพชร จำนวน 8 แห่ง จำนวน 16 คน ระดับทอง จำนวน 21 แห่ง จำนวน 42 คน ระดับเงิน จำนวน 48 แห่ง จำนวน 96 คน

////

แสดงความคิดเห็น