มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับนายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนและร่วมมือกันบูรณาการด้านวิชาการ  ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย  ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการผนึกภาคีเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งสร้างชุมชุนเข้มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา ต่อไป

//////

ข่าว/ภาพ – ปภาดา พลอยอิ่ม

 

แสดงความคิดเห็น