ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวในชุมชนที่ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 011.00 น. นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาว ชยพร ภู่ชื่น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ครอบครัวในชุมชน ระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม และสามารถนำไปต่อยอดเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมต่อไปในอนาคตซึ่งจะส่งผลในการเสริมสร้างความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวและในชุมชนที่ดีขึ้นในการฝึกอบรมอาชีพในเรื่องของการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่ากระดุน หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวีระวรรณ วิจิตรวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ และสมาชิกกลุ่มอาชีพร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านท่ากระดุน ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยการฝึกอบรมระยะสั้นโครงการ 10 วัน ดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2564 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

แสดงความคิดเห็น