มทร.พิษณุโลก MOU ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ กับอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม  เหลี่ยมจุ้ย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนและร่วมมือกันบูรณาการด้านวิชาการ  ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้สอดคล้อง และสนับสนุนดำเนินงานร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ ตลอดจนบุคลากร หรือทรัพยากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรให้มีคุณภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป  อีกทั้ง  สร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย  ดังนั้น  ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการผนึกภาคีเครือข่าย  ส่งเสริมด้านการศึกษา  การบริการวิชาการแก่ชุนชน  ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา ต่อไป

แสดงความคิดเห็น