“ศศิวัณย์ ศรีพรหม” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่

 

วันอาทิตย์ที่ 24มกราคม 2564 นายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ประชุมใหญ่วิสามัญ  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โรงแรม ท่องเที่ยว โรงพยาบาล ผู้ประกอบการร้านค้าวิสาหกิจชุมชน และชุมชนที่สมาคมเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ชุมชนบ้านน้ำจวง บ้านร่องกล้า และบ้านเทิดชาติ ทั้งนี้มีส่วนราชการเข้ามาเป็นเกียรติในงานประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 รองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสื่อมวลชนทุกแขนง

ในที่ประชุม นายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ ได้แถลงผลงานที่ได้ดำเนินการตลอดการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาสมาคมเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังวัดพิษณุโลกคนใหม่แทนนายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ ซึ่ง หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง 2  สมัยแล้ว มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เลือก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม หรือคุณพี   ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะที่ทำงานเบื้องหลังการท่องเที่ยวมาโดยตลอด


////////////

แสดงความคิดเห็น