ศธจ.พิษณุโลก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

ที่สนามโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดของผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนของยุวกาชาด มีผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 220 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจการยุวกาชาด ได้รับการสถาปนา โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2465 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 99 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น

แสดงความคิดเห็น