แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมผู้สมัครนายสิบทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันที่ 15 ก.พ.64 บริเวณลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอบแบบแยกการพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19  ในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบในขั้นที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายขึ้น ในห้วง วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการทำการทดสอบ  ส่วนสนามสอบที่ 2  ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณค่ายกองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่น้องๆ ผู้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่ จุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จนถึงการทดสอบตามสถานีต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการทดสอบในวันนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด  จำนวน 700 คน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ห้วงคือ ห้วงเช้า และ ห้วงบ่าย ห้วงละ 350 คน ทั้งนี้ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ 1.ดันพื้น ลุกนั่ง  2.ดึงข้อ 3.วิ่ง และ 4.ว่ายน้ำ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินเป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด

แสดงความคิดเห็น