องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันนี้ (25 มี.ค.) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียน ได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องด้านอาคารเรียนชั้นอนุบาลที่เกิดการทรุดตัวและ กิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน อาทิโครงงานอาชีพคับเค้กแยมสับปะรด ,โครงงานรักษ์สมุนไพรร่มเกล้า ,โครงงานน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แต่ยังขาดตลาดในการจำหน่ายสินค้า และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยสร้างไว้อีกด้วย


สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 454 คน นักเรียนทุนพระราชทาน 1 คนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และในวันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน

ทั้งนี้นางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อีก จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 70000 บาท เพื่อให้เรียนจบระดับอุดมศึกษา

หลังจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนจ่าการบุญและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโดยมีการจับคู่กับกับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นปฐมวัยและมัธยมศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ผ่านชุมนุมม้งแฮนด์เมด , ชุมนุมเถ้าแก่น้อยบนดอยสูง

โรงเรียนบ้านน้ำจวง ดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยยึดหลักราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ การให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ,มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

แสดงความคิดเห็น