สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัด Open House ให้โรงเรียน 12 แห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSOP) รุ่นที่ 2″ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 12 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม Open House จัดบู๊ทนิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนจึงจะเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ ที่สำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเห็นว่าในสภาพสังคมปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบการศึกษา ต้องวางรากฐาน ให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันและดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในทางสร้างสรรค์ จากนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา” “จัดการเรียนการ สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้กระบวนการ “PLC” เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม

ซึงกิจกรรม Open House ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ทั้ง 12  โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนบ้านคลองเตย 2. โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 3. โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 4. โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 2 โรงเรียน คือ 5. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 6. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) โรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน คือ 7. โรงเรียนวัดบ้านมุง 8. โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาล 9. โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม โรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน คือ 10. โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 11.โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 12. โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ  ได้นำเอาผลงานนักเรียน มาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

//////////////

แสดงความคิดเห็น