กรมทางหลวงชนบทประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีเวนคืนที่ดินสร้างถนนสาย ฉ 2

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส.ฉัตรนภา  รักชาติเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์  ปัญญาโตนะ ผู้จัดการโครงการ นายเชิดชู  ช่วยโต วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายสามารถ  เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีชาวบ้านและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่ง จ.พิษณุโลก มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก เนื่องด้วย จ.พิษณุโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเกือบทุกกระทรวง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ปัจจุบันในเขตตัวเมืองพิษณุโลกมีการจราจรหนาแน่น จึงจำเป็นต้อพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

โดยรูปแบบถนนโครงการเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร เขตทางประมาณ 30 เมตร รวมระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม. งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม. 8+300 ซึ่งห่างจากถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2032 ประมาณ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 ประมาณ กม.2+180 จากนั้นจะไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบถนนธรรมบูชา (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม. มีความกว้างผิวจราจรช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบถมกว้าง 4.20 เมตร เขตทางประมาณ 30 เมตร

ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติหลักการ “เวนคืนที่ดิน” หรือ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สมอแข ต.ดอนทอง ต.อรัญญิก ต.หัวรอ และ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 1,103.5750 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจเพื่อเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทบุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด คาดว่าจะใช้ระยะเวลาสำรวจ 7 เดือน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถตั้งงบเวนคืนในปี พ.ศ.2566 ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ฉ2 ต่อไป

สำหรับในที่ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังวันนี้ตอบข้อซักถามที่ยังสงสัย เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีที่ดินอยู่ในแนวเขตเวนคืนก่อสร้างถนนสาย ฉ2 ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัด ว่าที่ดินของตนเองจะถูกเวนคืนด้วยหรือไม่ หรือถ้าถูกเวนคืนที่ดินแล้ว ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินจะได้รับการเยียวยาค่าตอบแทน หรือค่าชดเชย ที่เหมาะสมและยุติธรรมจากภาครัฐอีกด้วย.

///////////////////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น