พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่  14 พ.ค. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา   พระราชทานเครื่อง  Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง  แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร รับพระราชทาน ที่ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ขึ้น เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มี ความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จากนั้น ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งผู้ป่วยโรคอื่นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นี้

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวจำนวน 8 ราย ณ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีจำนวน 8 เตียง และ ผู้ป่วยนอนรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยวิกฤติ MICU จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Hospitel) มีผู้สงสัย COVID-19 เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วย เข้ารับการกักตัว จำนวน 9 ราย    เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดนี้ จะช่วยชีวิตผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานเครื่อง  Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง  แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดความเสี่ยงต่ออันตรายของชีวิตต่อไป

//////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น