อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกคลองแห้ง -วังหวาย ต.ไผ่ขอดอน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย จ่าเอกธีระศักดิ์ ดวงเงิน นายช่างชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองตามโครงการขุดลอกคูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะที่บริเวณคลองแห้ง-วังหวาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสมาน นวลเกิด กำนันตำบลไผ่ขอดอน ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมากและตื้นเขิน มีความกว้าง 28 เมตร ยาว 1,230 เมตร และความลึกกว่า 4 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4, 6 ตำบลไผ่ขอดอน กว่า 700 หลังคาเรือน ประชากร 2,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรวมพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ นอกจากนี้ยังใช้ระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำไหลหลากเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่วนบริเวณคันคลองได้ทำการปรับเกรดเป็นถนนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่อย่างมาก .

แสดงความคิดเห็น