อบจ.พิษณุโลกเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.หนองแขม-ต.พรหมพิราม


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปติดตั้งที่บริเวณริมคลองชลประทานหมู่ที่ 2 บ้านดงสมอ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสูบน้ำจากคลองส่งน้ำ C1 เข้าสู่คลองแยก C1B เพื่อส่งไปให้เกษตรกรที่เพาะปลูกนาข้าวไว้ก่อนหน้านี้จำนวนเกือบ 1,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวมีอายุตั้งแต่ 20 วัน ถึง 1 เดือน และบางรายข้าวกำลังตั้งท้องแต่มาขาดน้ำเกือบจะยืนต้นตาย จนต้องนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้านาข้าวของตนเอง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในตำบลหนองแขม พร้อมทั้งได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากสำนักชลประทานที่ 3 อีกจำนวน 7 เครื่อง เพื่อสูบน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพรหมพิราม 4 เครื่อง และพื้นที่ตำบลหนองแขม 3 เครื่อง ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.


—————————————–

แสดงความคิดเห็น