ปปส.ภ.6 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปปส.ภาค 6 พิษณุโลก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมรับสัญญาณภาพจากทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6  จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในการมอบโล่ประกาศเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564   พร้อมรับส่งสัญญาณภาพจากทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและผู้มอบโล่ ณ ทำเนียบรัฐบาลนายสราวุธ  ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 กล่าวถึงการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 (Covid -19) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีมอบโล่ ปรับลดจำนวนผู้เข้ารับโล่ และจัดพิธีมอบโล่ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ส่งสัญญาณไปทั่วประเทศพร้อมกัน และขอบคุณผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกท่าน ที่มีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับ ปี 2564 นี้มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น  6  ราย ได้แก่ 1.นางฉันทนา  เสนีย์ยุทธนา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยุหะคีรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.นางดวงดาว ศรียากูล แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการป้องกันยาเสพติด และเงินสนับสนุนจาก  มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน 3. พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง  รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด  4.มูลนิธิโอโซน จังหวัดตาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 6.นายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่สูญเสียชีวิต โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับทายาทของผู้สูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 ราย  ได้แก่ ทหารพรานวัชรากร  กันทะปา อาสาสมัครทหารพราน กองร้อยทหารพราน 3504 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 35 และโล่ให้กับผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ต.สัมพันธ์  เครือกลัด ผู้บังคับหมู่สืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก และ สิบตำรวจโท ศานตานนท์  มู้จันทร์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จ.พิจิตร และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นใน ปี 2564  จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.จ.ส.อ.สิริกร   ศิลปกร  ผู้ช่วยหัวหน้าชุดรวบร่วมตรวจสอบข่าวสาร กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย 2.นายสมาน  นวลเกิด  รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 6 3.นายสมพงค์  ชมชัย นายอำเภอคีรีมาศ 4.นายคงคา  ศิลสังวร  สัตวแพทย์อาวุโส ศป.ปส. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และ 5.ด.ต.สวัสดิ์  ปาด้วง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับปัญหายาเสพติดจะหมดไป หรือ ทุเลาเบาบางลง ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก ทุกภาคส่วน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติของเรา ให้พ้นภัยจากปัญหายาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

แสดงความคิดเห็น