เปิดศูนย์ซ่อม สร้าง สุข บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยผู้พิการครบวงจรที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการเปิดให้บริการ ศูนย์ ซ่อม สร้าง สุข จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งเป็นศูนย์ในการฝึกทักษะการซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่และสร้างรายได้ที่มั่นคง

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 สำหรับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดรายได้ใช้จ่ายในการครองชีพ นับเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดภาวะความเครียด ทะเลาะวิวาท และแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง นำไปสู่ปัญหาสังคมในที่สุด ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อน ศูนย์ ซ่อม สร้างสุข จังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วน ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมอาชีพใหม่และสร้างรายได้ที่มั่นคง

แสดงความคิดเห็น