รัฐมนตรีจุติมอบเงินช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 5 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้พบปะประชาชนและลงพื้นที่ เพื่อมอบงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง  และนางสาวสุนิสา สายน้อย รองนายกเทศบาลตำบลวังทอง เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลวังทองได้สำรวจ  ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยในสภาพทรุดโทรม  จึงประสานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ มาปรับปรุงซ่อมแซม ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ จำนวน 5 หลังคาเรือน ประกอบด้วย 1.นางถนอมเชียงแสน บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ที่ 3 ต.วังทอง 2.นางสำรวยป้อมบ้านมุง บ้านเลขที่140/1 หมู่ที่ 3 ต.วังทอง 3.นางมาลัย จันทร์สิงห์ บ้านเลขที่ 168/1 หมู่ที่ 3  4.นายบุญเรือง บุญญมัติ บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 3 และ 5.นายสมนึก กิจสนั่น 308 หมู่ที่ 3 ต.วังทอง ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาทรวมเงินประมาณ  90,000 บาท พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน 5 รายๆละ 2,000 บาท

 

แสดงความคิดเห็น