ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรางวัล “คุรุสดุดี” จังหวัดพิษณุโลก

ที่ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ทางวิชาชีพต่อไป

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ดังนี้ ตำแหน่ง ครู 1. นางปวีณา เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2. นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3. นางสาวจีรวรรณ์ ปันผา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 4. นางวรอัญญู ณรงค์เดชา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 6. นางพรวิวาห์ ถึกก้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 1. นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2. นางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประเภทผู้บริหารการศึกษา 1. นายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประเภทศึกษานิเทศก์ 1. นางสาวรวีภัสร์ เนียมนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 2. นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป จำนวน 12 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น นางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร ครู โรงเรียนบ้านโป่งปะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

2. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น – ไม่มีผู้เสนอ – 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
นางณิรดา ไวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองเตย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
นายกฤษฎากร สุจาคำ ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น – ไม่มีผู้เสนอ –
7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพา ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น – ไม่มีผู้เสนอ – 9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) – ไม่มีผู้เสนอ – 10. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น – ไม่มีผู้เสนอ – 11. ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น นายนพพล เล็กพันธ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
12. ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.) – ไม่มีผู้เสนอ –
ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานคุรุสภา เพื่อพิจารณามอบรางวัลเป็นลำดับต่อไป.
…………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น